BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

NASZE PRODUKTY

MODISCAV H2S

Modiscav H2S jest wodnym roztworem pochodnej poczwórnej soli amonowej, która po aktywizacji sodą kaustyczną działa bardzo aktywnie jako środek neutralizujący H2S.

Zastosowanie:

Modiscav H2S jest używany jako środek neutralizujący H2S. Reakcja chemiczna Modiscav z H2S jest nieodwracalna a jej wynikiem jest stabilny produkt, który jest nieszkodliwy, bez zapachu i rozpuszcza się w fazie wodnej. Reakcja ma miejsce jedynie w fazie wodnej co winno być brane pod uwagę przy wielofazowym systemie; gaz, płynne węglowodory i woda. Czas reakcji waha się od kilku sekund do kilku minut w zależności od wielu czynników takich jak temperatura, stosunek faz: gas-ropa-woda i stopień ich wymieszania.

Właściwości:

Wygląd - klarowna ciecz

Temperatura zapłonu - >100C

Temperatura krzepnięcia - <-10C

Gęstość przy 20C - ok. 1170 kg/m3

Rozpuszczalność:

- rozpuszczalny w wodzie,

- nierozpuszczalny w węglowodorach

Zalecane ilości modiscav:

Ilość dodawanego Modiscav jest zależna od przewidywanej zawartości H2S. Zalecane użycie produktu w stosunku wagowym do H2S: 10:1. Zwiększenie tego stosunku powoduje skrócenie czasu reakcji chemicznej. Modiscav przed użyciem należy zaktywizować dodatkiem 18% roztworu wodnego NaOH w stosunku objętościowym 4:3. Czas aktywizacji wynosi od 3-5 minut.

Magazynowanie:

Produkt nie wymaga specjalnych warunków magazynowania z wyjątkiem temperatury, która winna być utrzymywana powyżej 0C.

Bezpieczne użytkowanie:

Ponieważ Modiscav w bezpośrednim kontakcie ze skórą i oczami powoduje podrażnienia należy w czasie stosowania produktu używać rękawice i okulary ochronne.

Opakowanie:

Modiscav H2S jest dostarczany w 250 kg beczkach plastikowych.


Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl