BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

PARTNERZY

Jesteśmy przedstawicielami następujących firm:

  • Boretech Holland
  • Comoplast solideal
  • Inrock
  • IDS
  • Weatherford Engineered Chemistry
  • Testing Equipment
  • CEBO Holland

Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z naszą ofertą !

?

REFERENCJE

?

O FIRMIE

Firmy grupy BDC (International, Europe, Poland, Russia) rozpoczÄÅy swojÄ dziaÅalnoÅÄ od obsÅugi rynku wiertnictwa nafty i gazu. Wysokiej jakoÅci Årodki wiertnicze sygnowane przez firmÄ Best Drilling Chemicals, jak i przez wielu innych producentów, których reprezentuje, byÅy i sÄ gwarancjÄ pomyÅlnoÅci prowadzonych prac.                                                                                  

Wysokie wymagania jakoÅciowe stawiane chemii przeznaczonej do wierceÅ gÅÄbokich         pozytywnie recenzujÄ produkty BDC przy innych pracach inżynieryjnych. Wspomniane okolicznoÅci w powiÄzaniu z intensywnym rozwojem wiertnictwa spowodowaÅy, iż  branża ta przestaÅa byÄ domenÄ wielkich przedsiÄbiorstw, a staÅa siÄ tematem dziaÅalnoÅci pokrewnych, maÅych, czÄsto rodzinnych firm, zaopatrujÄcych siÄ w Årodki  do wierceÅ studziennych, rdzeniowania, pod pompy ciepÅa, jak i wielu innych prac wiertniczych i inżynieryjnych. Wraz z rozwojem technik bezwykopowych również rynek przewiertów kierunkowych staÅ siÄ odbiorcÄ oferty firmy BDC. Oferta, którÄ dysponujemy to nie tylko zÅoty Årodek dla wszelkiego rodzaju prac wiertniczych. Firma oferujÄ szerokÄ gamÄ Årodków chemii organicznej i nieorganicznej,  jak i Årodków stosowanych w wielu aplikacjach technicznych.            ReagujÄc na potrzeby rynku ciÄgle tworzymy nowe produkty,   jak również dostarczamy potrzebnÄ wiedzÄ inżynierskÄ, która pozwala zaoszczÄdziÄ czas i pieniÄdze naszych Klientów. StworzyliÅmy kompleksowy system, w którym Årodki chemiczne wzajemnie siÄ uzupeÅniajÄ tak, aby osiÄgnÄÄ maksymalnÄ możliwÄ wydajnoÅÄ w aplikacji. Rezultaty te mogliÅmy otrzymaÄ tylko i wyÅÄcznie dbajÄc o najwyższÄ jakoÅÄ skÅadników systemu. W ostatnim okresie nasze produkty znajdujÄ również zastosowanie m.in. przy robotach ziemnych oraz przy wykonywaniu odwiertów w celu pozyskania metanu z pokÅadów wÄgla kamiennego.

WspóÅpracujemy z wieloma firmami w Polsce i na Åwiecie oraz placówkami naukowymi m.in. z Instytutem Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Krakowa oraz WydziaÅem Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Od ponad 30 lat docieramy w różne regiony Åwiata. Holandia, Niemcy, Rosja – to tylko przykÅady paÅstw, z którymi mamy przyjemnoÅÄ wspóÅpracowaÄ. Nasi pracownicy to doÅwiadczona kadra inżynierów oraz specjalistów, którzy oprócz intensywnej pracy na rzecz firmy, prowadzÄ również liczne szkolenia i seminaria dla klientów. Na rynku wyróżniamy siÄ kompleksowÄ obsÅugÄ firm wykonawczych, peÅnÄ dyspozycyjnoÅciÄ specjalistycznego personelu technicznego oraz dostarczaniem wysokiej klasy komponentów pÅuczkowych. SpeÅniamy normy ISO 9001, a nasze produkty wiertnicze powstajÄ wedÅug standardów API i OCMA. StaÅa wspóÅpraca z AkademiÄ Górniczo-HutniczÄ oraz Instytutem Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie owocuje wieloma pracami badawczymi oraz powstawaniem coraz lepszych produktów.

Pod markÄ Best Drilling Chemicals udoskonalamy nasze usÅugi nieprzerwanie od 1991 roku. Nasza praca jest naszÄ pasjÄ, a powracajÄcy klienci sÄ dla nas najlepszym wyznacznikiem naszej jakoÅci.

Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl