BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
BDC Poland
?

PARTNERZY

Jesteśmy przedstawicielami następujących firm:

  • Boretech Holland
  • Comoplast solideal
  • Inrock
  • IDS
  • Weatherford Engineered Chemistry
  • Testing Equipment
  • CEBO Holland

Zapraszamy do współpracy oraz zapoznania się z naszą ofertą !

?

REFERENCJE

?

O FIRMIE

Firmy grupy BDC (International, Europe, Poland, Russia) rozpoczęła swojÄ� dziaÅ�alnoÅ�Ä� od obsÅ�ugi rynku wiertnictwa nafty i gazu. Wysokiej jakoÅ�ci Å�rodki wiertnicze sygnowane przez firmÄ� Best Drilling Chemicals, jak i przez wielu innych producentów, których reprezentuje, byÅ�y i sÄ� gwarancjÄ� pomyÅ�lnoÅ�ci prowadzonych prac.                                                                                  

Wysokie wymagania jakoÅ�ciowe stawiane chemii przeznaczonej do wierceÅ� gÅ�Ä�bokich         pozytywnie recenzujÄ� produkty BDC przy innych pracach inżynieryjnych. Wspomniane okolicznoÅ�ci w powiÄ�zaniu z intensywnym rozwojem wiertnictwa spowodowaÅ�y, iż  branża ta przestaÅ�a byÄ� domenÄ� wielkich przedsiÄ�biorstw, a staÅ�a siÄ� tematem dziaÅ�alnoÅ�ci pokrewnych, maÅ�ych, czÄ�sto rodzinnych firm, zaopatrujÄ�cych siÄ� w Å�rodki  do wierceÅ� studziennych, rdzeniowania, pod pompy ciepÅ�a, jak i wielu innych prac wiertniczych i inżynieryjnych. Wraz z rozwojem technik bezwykopowych również rynek przewiertów kierunkowych staÅ� siÄ� odbiorcÄ� oferty firmy BDC. Oferta, którÄ� dysponujemy to nie tylko zÅ�oty Å�rodek dla wszelkiego rodzaju prac wiertniczych. Firma oferujÄ� szerokÄ� gamÄ� Å�rodków chemii organicznej i nieorganicznej,  jak i Å�rodków stosowanych w wielu aplikacjach technicznych.            ReagujÄ�c na potrzeby rynku ciÄ�gle tworzymy nowe produkty,   jak również dostarczamy potrzebnÄ� wiedzÄ� inżynierskÄ�, która pozwala zaoszczÄ�dziÄ� czas i pieniÄ�dze naszych Klientów. StworzyliÅ�my kompleksowy system, w którym Å�rodki chemiczne wzajemnie siÄ� uzupeÅ�niajÄ� tak, aby osiÄ�gnÄ�Ä� maksymalnÄ� możliwÄ� wydajnoÅ�Ä� w aplikacji. Rezultaty te mogliÅ�my otrzymaÄ� tylko i wyÅ�Ä�cznie dbajÄ�c o najwyższÄ� jakoÅ�Ä� skÅ�adników systemu. W ostatnim okresie nasze produkty znajdujÄ� również zastosowanie m.in. przy robotach ziemnych oraz przy wykonywaniu odwiertów w celu pozyskania metanu z pokÅ�adów wÄ�gla kamiennego.

WspóÅ�pracujemy z wieloma firmami w Polsce i na Å�wiecie oraz placówkami naukowymi m.in. z Instytutem Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Krakowa oraz WydziaÅ�em Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Od ponad 30 lat docieramy w różne regiony Å�wiata. Holandia, Niemcy, Rosja – to tylko przykÅ�ady paÅ�stw, z którymi mamy przyjemnoÅ�Ä� wspóÅ�pracowaÄ�. Nasi pracownicy to doÅ�wiadczona kadra inżynierów oraz specjalistów, którzy oprócz intensywnej pracy na rzecz firmy, prowadzÄ� również liczne szkolenia i seminaria dla klientów. Na rynku wyróżniamy siÄ� kompleksowÄ� obsÅ�ugÄ� firm wykonawczych, peÅ�nÄ� dyspozycyjnoÅ�ciÄ� specjalistycznego personelu technicznego oraz dostarczaniem wysokiej klasy komponentów pÅ�uczkowych. SpeÅ�niamy normy ISO 9001, a nasze produkty wiertnicze powstajÄ� wedÅ�ug standardów API i OCMA. StaÅ�a wspóÅ�praca z AkademiÄ� Górniczo-HutniczÄ� oraz Instytutem Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie owocuje wieloma pracami badawczymi oraz powstawaniem coraz lepszych produktów.

Pod mark� Best Drilling Chemicals udoskonalamy nasze us�ugi nieprzerwanie od 1991 roku. Nasza praca jest nasz� pasj�, a powracaj�cy klienci s� dla nas najlepszym wyznacznikiem naszej jako�ci.

Strona główna | O firmie | Produkty | Magazyny | Galeria | Kontakt | Polityka cookies

BDC GROUP ul. Bochenka 16a, 30-693 Kraków
E-mail: biuro_._bdc com pl, www.bdc.com.pl

Agencja Interaktywna

Agencja Interaktywna Kraków - Ivision.pl